Kanał Wyżej
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności Serwis internetowy Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego
Wstęp
Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwis internetowy Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego
Data publikacji strony internetowej: 2012-10-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-07-13
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Szkoły jest  częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
Brak alternatywnych tekstów dla dokumentów skanowanych.
Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
Wyłączenia
Brak
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Skróty klawiaturowe
Standardowe oferowane przez przeglądarki
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
Aneta Wrzosek
E-mail: a.wrzosek@zs79.pl
Telefon: 22 277 15 10
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia         z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę            w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego to budynek trzykondygnacyjny
w pełni podpiwniczony. Budynek posiada windę dla niepełnosprawnych dostępną tylko            na parterze, I i II piętrze oraz toaletę dla niepełnosprawnych. Jedno z wyjść awaryjnych przystosowane do wejścia do budynku na wózku inwalidzkim.
 
Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego z wyposażeniem:
-przejezdne wejścia;
-infrastrukturę sanitarną;
-schody przed wejściem głównym z trzema stopniami;
-brak tłumaczenia migowego
Aplikacje mobilne
Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego nie posiada aplikacji mobilnych.


Raport o stanie zapewniania dostępności ZS79
Raport o stanie zapewniania dostępności XXXVIII LO
Raport o stanie zapewniania dostępności SP 261Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Deklaracja dostępności

Wersja standardowa