Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół nr 79 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwis internetowy Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego

Wstęp
Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwis internetowy Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego
Data publikacji strony internetowej: 2012-10-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-07-13
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Szkoły jest  częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne

 • Brak alternatywnych tekstów dla dokumentów skanowanych.

 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

  Wyłączenia
  Brak

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
  Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
  Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-24
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
  Skróty klawiaturowe
  Standardowe oferowane przez przeglądarki
  Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
  Aneta Wrzosek
  E-mail: a.wrzosek@zs79.pl

  Telefon: 22 277 15 10

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  Procedura wnioskowo-skargowa

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia         z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę            w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego to budynek trzykondygnacyjny

  w pełni podpiwniczony. Budynek posiada windę dla niepełnosprawnych dostępną tylko            na parterze, I i II piętrze oraz toaletę dla niepełnosprawnych. Jedno z wyjść awaryjnych przystosowane do wejścia do budynku na wózku inwalidzkim.

   

  Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego z wyposażeniem:

  -przejezdne wejścia;

  -infrastrukturę sanitarną;

  -schody przed wejściem głównym z trzema stopniami;

  -brak tłumaczenia migowego

  Aplikacje mobilne

  Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego nie posiada aplikacji mobilnych.


Raport o stanie zapewniania dostępności ZS79

Raport o stanie zapewniania dostępności XXXVIII LO

Raport o stanie zapewniania dostępności SP 261

 
 
Wprowadził Jankowska Ewelina (Zespół Szkół nr 79) 30-09-2020
Aktualizujący Jankowska Ewelina (Zespół Szkół nr 79) 31-03-2021
Zatwierdzający Jankowska Ewelina (Zespół Szkół nr 79) 31-03-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-03-2021
Liczba odwiedzin: 596