Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania XXXVIII LO

Zasady funkcjonowania

Treść

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. 
2. Podstawową formą pracy XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania XXXVIII LO określa Statut
XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego. 


Wprowadził BZMW/ext.BFeltynowski 2013-01-02
Aktualizujący bzmw/ext.bfeltynowski 2013-01-02
Zatwierdzający Jankowska Ewelina (Zespół Szkół nr 79) 2013-01-08
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-01-08
Wersja standardowa