Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania SP 261

Zasady funkcjonowania

Treść

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. 
2. Podstawową formą pracy Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania SP 261 określa Statut
Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego. Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania XXXVIII LO
Zasady funkcjonowania SP 261

Wersja standardowa