BIP - Zespół Szkół nr 79 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania SP 261

 

Zasady funkcjonowania

Treść

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. 
2. Podstawową formą pracy Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania SP 261 określa Statut
Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego. 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.BFeltynowski 02-01-2013
Aktualizujący bzmw/ext.bfeltynowski 02-01-2013
Zatwierdzający Jankowska Ewelina (Zespół Szkół nr 79) 08-01-2013
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-01-2013
Liczba odwiedzin: 842